debt

Отказ от издръжка, изменение и прекратяване на издръжката

Кога се плаща издръжката?

Паричната издръжка се изплаща ежемесечно. При забава се дължи законната лихва.

Искът за издръжка се разглежда по реда на бързото производство по Гражданския процесуален кодекс.

Може ли да има отказ от издръжка?

Законът постановява, че отказът от издръжка за бъдещо време е нищожен.

Забрана за прихващане

Не се допуска прихващане на вземане със задължение за издръжка. Ако лицето с право на издръжка има задължения към дължащия издръжка, последният не може да прихване своето задължение за издръжка.

Може ли да се получи издръжка за минало време

Издръжка за минало време може да се търси най-много за една година преди предявяването на иска.

Изменение и прекратяване на издръжката

При изменение на обстоятелствата присъдената издръжка или добавката към нея може да бъде:

  • изменена или
  • прекратена

Изгубване на правото на издръжка

Не може да търси издръжка лице, което се е провинило тежко срещу:

  • онзи, който дължи издръжката или срещу
  • негов съпруг, низходящ или възходящ.

Това правило обаче не се прилага за издръжка на деца до навършване на шестнадесетгодишна възраст.

Лишеният от родителски права не се освобождава от задължението да издържа детето си.

Същевременно лишеният от родителски права поради виновно поведение не може да иска издръжка от детето си, по отношение на което е постановено лишаването.

Нашият екип предлага помощ на пострадали от домашно насилие, които се намират в материално затруднено положение.

Ако желаете да получите консултация относно тази възможност, може да се свържете с нашия екип по следните начини, за да обсъдим вашия случай:

  • На телефон 088 679 5005 в делнични дни между 9.00 и 18.00 ч.
  • Чрез контактната форма от настоящия сайт