child4

Издръжка на дете

Издръжка на ненавършилите пълнолетие деца от родители

Всеки родител е длъжен съобразно своите възможности и материално състояние да осигурява условия на живот, необходими за развитието на детето.

Родителите дължат издръжка на своите ненавършили пълнолетие деца независимо:

  • дали са работоспособни и
  • дали могат да се издържат от имуществото си

Родителите дължат издръжка и когато детето е настанено извън семейството.

Не е необходима покана за плащане на издръжка за дете, тя се дължи по силата на закона.

Добавка към издръжката на детето

По искане на родител или на лице, на което са възложени грижи за дете, съдът може да определи добавка към определената по съдебен ред издръжка. Добавката следва да е необходима за покриване на изключителни нужди на детето. Тя следва да бъде определена до размер, до който родителят може да я дава без особени затруднения. Съдът определя и срока, за който се дължи добавката.

Издръжка на пълнолетни учащи се деца от родители

Родителите дължат издръжка на пълнолетните си деца, ако учат редовно в средни и висши учебни заведения, за предвидения срок на обучение, до навършване на двадесетгодишна възраст при обучение в средно и на двадесет и пет годишна възраст при обучение във висше учебно заведение, и не могат да се издържат от доходите си или от използване на имуществото си и родителите могат да я дават без особени затруднения.

Нашият екип предлага помощ на пострадали от домашно насилие, които се намират в материално затруднено положение.

Ако желаете да получите консултация относно тази възможност, може да се свържете с нашия екип по следните начини, за да обсъдим вашия случай:

  • На телефон 088 679 5005 в делнични дни между 9.00 и 18.00 ч.
  • Чрез контактната форма от настоящия сайт

Comments are closed.