domestic

Кой може да е пострадал и кой извършител на домашно насилие?

Наличието на съвместно живеене не е задължителна предпоставка за получаване на защита от домашно насилие! Всъщност законът изисква наличието на особени отношения между пострадалия и извършителя, попадащи в някоя от изрично изброените категории, а именно:

 • домашо насилие между съпрузи;
 • домашно насилие между бивши съпрузи;
 • домашно насилие между лица, които се намират във фактическо съпружеско съжителство;
 • домашно насилие може да има между лица, които са били във фактическо съпружеско съжителство;
 • домашно налисие между родител и биологичен майка/баща на детето;
 • домашно насилие между възходящи или низходящи роднини без ограничение в степените;
 • домашно налисие между лица, които се намират в родство по съребрена линия до четвърта степен;
 • домашно насилие между лица, които са в родство по сватовство до трета степен;
 • домашно насилие, извършено от настойник, попечител или приемен родител;
 • домашно насилие, извършено от възходящ или низходящ на лицето, с което жертвата се намира във фактическо съпружеско съжителство;
 • домашно насилие извършено спрямо лице, с което родителят се намира или е бил във фактическо съпружеско съжителство.

Домашното насилие дава защита на лица, които се намират в широк кръг отношения. Тези отношения са обикновено между съпрузи и роднини, но не е изключено между пострадалия и извършителя да има друг тип отношения от посочените. Жертва на домашното насилие няма пол. Пострадал може да бъде както жена, така и мъж.

Нашият екип предлага помощ на пострадали от домашно насилие, които се намират в материално затруднено положение.

Ако желаете да получите консултация относно тази възможност, може да се свържете с нашия екип по следните начини, за да обсъдим вашия случай:

 • На телефон 088 679 5005 в делнични дни между 9.00 и 18.00 ч.
 • Чрез контактната форма от настоящия сайт

Comments are closed.