706FCC50-8833-4DE1-A3C8-C04B0950ED12

Молба за защита от домашно насилие до съда

За получаване на защита от домашно насилие е необходимо да бъде подадена молба до компетентния за това съд. Молбата може да бъде подадена както от пострадалия, така и от негови близки (като родителите на пострадалия, неговият дядо или баба, неговите братя или сестри).

Молбата следва да бъде в писмена форма и да съдържа следната информация:

  1. Имената, адресът и единният граждански номер на молителя (пострадалият или неговият роднина, който е подал молбата); Законът позволява ако пострадалото лице не желае да разкрие актуалния си адрес, да посочи друг адрес;
  1. Имената и настоящият адрес на извършилия домашно насилие или друг адрес, на който може да бъде призован. В молбата може да бъде посочен и телефонът на извършителя.
  2. Данни за семейната, родствената или фактическата връзка между пострадалото лице и извършителя – тази информация е важна за съда, тъй като домашното насилие се определя от закона като такова съобразно особените отношения, които съществуват между пострадалия и извършителя (повече за тях може да прочетете в специалната статия в нашия сайт)
  3. Информация относно извършеното домашно насилие. Законът изисква да се посочат датата, мястото, начина на извършеното домашно насилие. От особено значение е датата на извършване на домашно насилие. Това произтича от факта, че законът изисква молбата да бъде подадена до един месец от извършването му!
  4. Молбата следва да бъде подписана от подалото я лице.
  5. С молбата могат да бъдат посочени и с какви средства молителят желае да докаже акта на домашно насилие. Това могат да бъдат свидетелски показания, документи от лекар, полицейски преписки. Как може да бъде доказано домашното насилие зависи от всеки конкретен случай!

За изготвянето на молбата за защита и извършването на преценка относно най-подходящите доказателства е препоръчително ползването услугите на адвокат.

Към молбата се прилага и декларация от молителя относно извършеното домашно насилие. Декларацията е особено важна, тъй като съдът може да издаде заповед за защита от домашно насилие само въз основа на нея!

Не е необходимо да бъдат заплащани каквито и да е такси при подаването на молбата!

Ако последната бъде уважена от съда, таксите ще бъдат заплатени от извършителя на домашното насилие!

Нашият екип предлага помощ на пострадали от домашно насилие, които се намират в материално затруднено положение.

Ако желаете да получите консултация относно тази възможност, може да се свържете с нашия екип по следните начини, за да обсъдим вашия случай:

  • На телефон 088 679 5005 в делнични дни между 9.00 и 18.00 ч.
  • Чрез контактната форма от настоящия сайт

Comments are closed.