kids

Ограничаване на родителски права

Основания за ограничаване на родителски права

Когато поведението на родителя представлява опасност за

 • Личността
 • Здравето
 • Възпитанието
 • Имуществото

на детето, районният съд може да вземе съответни мерки в интерес на детето, като ограничи родителските права на родителя.

С оглед на това съдът може да:

 • отнемe или
 • постави условия относно

упражняването на някои родителски права.

Тези мерки се вземат и когато родителят не е в състояние да упражнява родителските си права поради:

 • продължителна физическа или душевна болест или
 • други обективни причини

С решението си съдът може да възложи осъществяването им на друго лице.

При нужда може да бъде променено местоживеенето на детето или то да бъде настанено извън семейството.

Производство за ограничаване на родителски права

Производството за ограничаване на родителски права се образува по искане на:

 • другия родител
 • на прокурора или
 • на дирекция “Социално подпомагане”

Компетентен е районният съд по настоящия адрес на детето.

По делото се изслушват:

 • Прокурорът
 • представител на дирекция “Социално подпомагане” и
 • Родителят, чието ограничаване или лишаване от права се иска, – той може и да не бъде изслушан ако не се яви в съда без уважителни причини;

Съдът определя подходящи привременни мерки в интерес на детето, като взема предвид становището на дирекция “Социално подпомагане”. Определението на съда относно тези мерки не подлежи на обжалване, но може да се изменя от същия съд.

Издръжка и мерки относно личните отношения

При ограничаване на родителски права чрез настаняване на детето извън семейството, съдът определя:

 • издръжката на детето, ако не е присъдена;
 • мерките относно личните отношения между родителя и детето;

Промяна на мерките и възстановяване на родителските права

При изменение на обстоятелствата съдът може да измени мерките във връзка с ограничаване на родителски права, относно издръжката и личните отношения.

Родителят може да поиска от съда да бъдат възстановени родителските му права, ако е отпаднало основанието, поради което е бил лишен от тях.

Вписване

В случаите на ограничаване или лишаване на/от родителски права съдът съобщава служебно на общината по постоянния адрес на родителя за вписване на:

 • лишаването от родителски права
 • на възстановяването им
 • или на промяната на мерките и възстановяване на родителските права

Съдът изпраща препис от решението и на дирекция “Социално подпомагане” по настоящия адрес на детето, която предприема подходящи мерки и при необходимост предлага учредяване на настойничество или попечителство.

Особени случаи на представителство и грижа

Лица, на които са възложени грижи за детето, не придобиват родителски права и задължения. Те обаче могат без съгласието на родителите да вземат решения и да предприемат действия за запазване живота и здравето на децата, за които полагат грижи.

Лицата, при които детето е настанено по съдебен ред, имат:

 • право и задължение да живеят с него
 • задължение да осъществяват фактически действия относно грижата, възпитанието и надзора на детето
 • правото да искат от съда връщане на детето в случай че същото се отклони или бъде отклонено

Те извършват необходимите правни действия за защита на личните права на детето, свързани с неговото:

 • Здраве
 • Образование
 • гражданско състояние

както и за издаването на документи за самоличност по Закона за българските лични документи, след положително становище на дирекция “Социално подпомагане”.

Те имат задължение да внася паричните средства на детето под настойничество на негово име в банка. Парите следва да бъдат внесени в 7-дневен срок от получаването им. За несвоевременно внесени суми тези лица дължат законна лихва.

Участие на детето в производството по ограничаване на родителски права

В производства по ограничаване на родителски права детето се изслушва при условията на чл. 15 от Закона за закрила на детето.

Нашият екип предлага помощ на пострадали от домашно насилие, които се намират в материално затруднено положение.

Ако желаете да получите консултация относно тази възможност, може да се свържете с нашия екип по следните начини, за да обсъдим вашия случай:

 • На телефон 088 679 5005 в делнични дни между 9.00 и 18.00 ч.
 • Чрез контактната форма от настоящия сайт

Comments are closed.