contract2

Разпореждане с имущество на малолетен или непълнолетен

По правило всеки от родителите може сам да представлява малолетното си дете и да дава съгласие за правните действия на непълнолетното си дете в негов интерес. При противоречие между интересите им, на детето може да бъде назначен особен представител.

Управление и разпореждане с имуществото на детето

Родителите следва да управляват имуществото на детето в негов интерес и с грижата на добър стопанин.

Законът позволява доходите от имуществото на детето, които не са необходими за негови нужди, да се използват за задоволяване на потребности на семейството.

Някои правни действия с имуществото на детето се допускат само с разрешение на районния съд.

Това са:

 • извършването на действия на разпореждане с недвижими имоти
 • извършването на действия на разпореждане с движими вещи чрез формална сделка
 • извършването на действия на разпореждане с влогове
 • извършването на действия на разпореждане с ценни книги

Компетентен е съдът по настоящия адрес на детето. В тези случаи съдът преценява доколко разпореждането не противоречи на интереса на детето.

Някои действия с имуществото на детето са обявени от закона за нищожни.

Това са:

 • дарението
 • отказът от права
 • даването на заем
 • обезпечаване на чужди задължения

По изключение обезпечаване на чужди задължения чрез залог или ипотека може да се извърши с разрешение на съда в следните случаи:

 • при нужда или очевидна полза за детето
 • при извънредни нужди на семейството

С встъпването в брак непълнолетният става дееспособен. Той може да се разпорежда с недвижим имот само с разрешение на районния съдия. Компетентен е съдът по постоянния адрес на непълнолетния.

Нашият екип предлага помощ на пострадали от домашно насилие, които се намират в материално затруднено положение.

Ако желаете да получите консултация относно тази възможност, може да се свържете с нашия екип по следните начини, за да обсъдим вашия случай:

 • На телефон 088 679 5005 в делнични дни между 9.00 и 18.00 ч.
 • Чрез контактната форма от настоящия сайт

Comments are closed.