child

Родителски права и задължения

Кой е носител на родителски права и задължения?

Носител на родителски права и задължения по отношение на ненавършилите пълнолетие деца е всеки родител. Без значение е дали между родителите има сключен граждански брак. Родителите имат равни права и задължения, независимо дали са в брак. Важно е обаче произходът на детето от родителите да е установен съобразно законния ред.

Ако родителят сключи нов брак или заживее фактически с лице, което не е родител на децата, то също е длъжно да съдейства на родителя при изпълнение на неговите задължения.

Кой упражнява родителските права

Родителските права и задължения се упражняват от двамата родители заедно и поотделно. Когато единият родител е действал сам, той е длъжен да уведоми другия родител. Законът изисква родителските права да бъдат упражнявани в интерес на детето.

Спор между родителите относно упражняването на родителските права

Упражняването на родителските права и задължения следва да се извършва по общо съгласие на родителите.

Възможно е обаче да възникне разногласие между тях по този въпрос. В тези случаи законът предоставянето две възможности за справяне с конфликта:

– Родитеите могат да се обърнат към медиатор

– Всеки родител може да предяви иск пред районния съд по настоящия адрес на детето за разрешаване на спора.

Съдът изслушва родителите, а при необходимост – и на детето. Решението на съда по спора може да се обжалва.

Права на детето

Детето има право да бъде отглеждано и възпитавано по начин, който да осигурява неговото нормално физическо, умствено, нравствено и социално развитие.

Детето има право на лични отношения с родителите си. В някои случаи обаче съдът може да постанови и друго.

Спор между родител и дете

При разногласие между родител и дете,  детето може да се обърне към дирекция “Социално подпомагане” за съдействие.

Ако детето е навършило 14 години и разногласието е по съществени въпроси, то може да се обърне чрез дирекцията за решаване на спора пред районния съд.  От своя страна решението на съда може да се обжалва по общия ред.

Задължения на децата

Семейният кодекс прогласява задължение за децата да уважават и да помагат на:

  • своите родители
  • баби и дядовци
  • другите членове на семейството
  • съпруга на родителя си, който не е техен родители

Пълнолетните деца са длъжни да се грижат за своите възрастни или болни родители.

Родителски задължения и забрани

Родителят няма право да използва насилие, както и методи на възпитание, които уронват достойнството на детето.

Законът изисква от родителя да осигури постоянен надзор по отношение на малолетното си дете (под 14 г.) и подходящ контрол на поведението на непълнолетното дете.

Съвместно живеене на детето с родителите

Родителите и ненавършилите пълнолетие деца живеят заедно, освен ако важни причини налагат да живеят отделно.

Ако детето избяга от дома си, районният съд по искане на родителите/я постановява връщане на детето, след като го изслуша. Определението на съда може да се обжалва пред окръжния съд, но обжалването не спира изпълнението. Връщането на детето се осъществява по административен ред.

Ако съдът установи наличието на важни причини, той отказва връщането на детето при родителя и уведомява дирекция “Социално подпомагане” по настоящия адрес на детето, която предприема незабавно мерки за закрила.

Нашият екип предлага помощ на пострадали от домашно насилие, които се намират в материално затруднено положение.

Ако желаете да получите консултация относно тази възможност, може да се свържете с нашия екип по следните начини, за да обсъдим вашия случай:

  • На телефон 088 679 5005 в делнични дни между 9.00 и 18.00 ч.
  • Чрез контактната форма от настоящия сайт

Comments are closed.