kids

Спор за родителски права

Споразумение при спор за родителски права

Когато родителите не живеят заедно и е налице спор между тях за родителските права, те могат да постигнат съгласие относно:

 • местоживеенето на детето
 • упражняването на родителските права
 • личните отношения с него
 • издръжката му

Те могат да поискат от районния съд по настоящия адрес на детето да утвърди споразумението им. Законът определя, че подобно споразумение има сила на изпълнително основание по смисъла на ГПК.

Спор за родителски права в съда

Ако родителите не постигнат общо съгласие, спорът за родителските права се решава от районния съд. Компетентен е този съдът по настоящия адрес на детето.

С решението си съдът се произнася относно:

 • местоживеенето на детето
 • упражняването на родителските права
 • личните отношения с детето
 • издръжката на детето

Решението на съда подлежи на обжалване.

По искане на родителя съдът определя привременни мерки в интерес на детето, след като поиска становище от дирекция “Социално подпомагане”. Това определение не подлежи на обжалване, но може да се изменя от същия съд.

При необходимост съдът може да определи подходящи защитни мерки за осигуряване на изпълнение на решението като:

 • осъществяване на личните отношения в присъствието на определено лице;
 • осъществяване на личните отношения на определено място;
 • поемане на разходите за пътуване на детето, а ако е необходимо – и на лицето, което го придружава.

Нашият екип предлага помощ на пострадали от домашно насилие, които се намират в материално затруднено положение.

Ако желаете да получите консултация относно тази възможност, може да се свържете с нашия екип по следните начини, за да обсъдим вашия случай:

 • На телефон 088 679 5005 в делнични дни между 9.00 и 18.00 ч.
 • Чрез контактната форма от настоящия сайт

Comments are closed.