За нас
demo-attachment-45-Group-622
ЦЕЛИ

приемаме борбата срещу домашното насилие като свой обществен дълг, поради това екипът на дружеството предлага безплатна адвокатска защита на лица, пострадали от домашно насилие

Подход

стараем се да изслушаме проблемите на пострадалите и да предложим адекватна защита, като пълно и изчерпателно обясним какви ще бъдат последиците от иницииране на производството

Финансиране

настоящата инициатива се самоиздържа от екипа на дружеството и не подлежи на заплащане от пострадалите лица

Мотивация

През последните години са наблюдава ръст в молбите за получаване на защита от домашно насилие. В много случаи жертвите на домашно насилие са икономически зависими от насилника. Така възможността за защита на техните права на практика може да бъде особено затруднено. Въпреки че законът освобождава жертвата от заплащане на такса за завеждане на делото, минималното възнаграждение за адвокат по подобни дела е 400 лв., която сума се явява непосилна за жертвата.

Борбата срещу домашното насилие обаче е една от каузите на нашия екип от юристи. С оглед на това нашата кантора взе решението за създаване на този проект, който да даде възможност на всеки пострадал от домашно насилие да получи компетентна адвокатска защита и то безплатно, без заплащане на адвокатски хонорар.

demo-attachment-54-Path-1630
photo_2020-04-13_17-30-05

Петър Топуров

Адвокат, ръководител на инициативата
demo-attachment-54-Path-1630
Нашият екип

Адвокатската кантора на адвокат Петър Топуров приема борбата срещу домашното насилие като свой обществен дълг. 

Поради това екипът на дружеството предлага безплатна адвокатска защита на лица, пострадали от домашно насилие.

Инициативата се ръководи от адвокат Петър Топуров, със съдействието на целия екип на адвокатското дружество.

demo-attachment-54-Path-1630
demo-attachment-44-Group-582

 

Адвокат Петър Топуров има натрупан богат практически опит в сферите на гражданското и търговското право, придобити от неговата работа в адвокатска кантора, както и кантори на частен съдебен изпълнител и синдик. Работил по едни от най-големите дела за несъстоятелност през последните години и осъществявал правно обслужване на една от големите банки в България (2017-2018 г.). Участвал в правното съдействие за осъществяване на публични продани с материален интерес десетки милиони левове. Успешно издържал изпита за помощник частни съдебни изпълнители през 2017 г. Вписан като адвокат от януари 2018 г.

Адвокат Топуров е завършил Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, както и НГДЕК „Константин Кирил Философ“. Към настоящия момент е асистент към Секция „Гражданскоправни науки“ в Института за държавата и правото при БАН. Участвал в изготвянето на становища по тълкувателни дела до Върховния касационен съд. През 2018 г. осъществява изследователска работа в Юридическия факултет на Университета в Болоня. Носител на наградата на Българската академия на науките “Иван Евстратиев Гешов” през 2019 г. за научни постижения в областта на правото.

Владее английски език и италиански език.

Автор на следните научни публикации в областта на правото:

 1. Обещаване на задължението или действието на трето лице. De Jure, ВТУ “Св. св. Кирили и Методий”, 2019, том 10, бр. 2, ISSN:1314-2593
 2. Недействителност на прихващанията, извършени от длъжника след началната дата на неплатежоспособността или свръхзадължеността. Търговско право, 4, приета за печат: 2019, ISSN:0861-6892
 3. Договарянето в полза на трети лица в римското право. Сборник с доклади от IX-та национална конференция на докторантите в областта на правните науки, Институт за държавата и правото, приета за печат: 2019
 4. Издаване на заповед за изпълнение по чл. 410, ал. 1, т. 1 ГПК за изваждане на собственик, ползвател или обитател от сграда в режим на етажна собственост. Собственост и право, ИК Труд и право, приета за печат: 2019, ISSN:1312-9473
 5. Прилагане на по-благоприятната нормативна разпоредба в административнонаказателното производство. Списание “Норма”, Сиела,  2019, кн. № 9, ISSN:1314-5126
 6. Спорни въпроси относно задължението на обещателя по чл. 23 от Закона за задълженията и договорите. Търговско и облигационно право, 11, ИК Труд и право, 2019, ISSN:1314-8133;
 7. Нищожност на договорната клауза за възнаградителна лихва поради накърняване на добрите нрави“ в списание Ius romanum. 2019 г.;
 8. „Bulgaria“ в международния сборник The Common Core of European Private Law – Third party rights, Intersentia. Приета за печат: 2019 г.;
 9. „Обещаване на задължението или действието на трето лице: понятие и приложно поле“ – в Сборник с доклади от VIII национана конференция на докторантите в областта на правните науки. Института за държавата и правото при БАН. 2018 г.;
 10. „Недействителност на прихващанията по чл. 645, ал. 4 ТЗ“ – в Сборник от научна конференция на тема „Предизвикай: несъстоятелността“. Издателство „Сиела“. 2018 г. с. 276-292;
 11. „Изпълнение на договора в полза на трето лице“ – в Сборник от юбилейна конференция „Правото – традиции и перспективи“ по случай 25 г. от създаването на ЮФ на ПУ „Паисий Хилендарски“. Издателство „Сиела“. 2018 г. с. 296-311;
 12. „Критични бележки върху теорията за прякото придобиване на права при договора в полза на трето лице“ – в Сборник с доклади от VІІ национална конференция на докторантите в областта на правните науки. Институт за държавата и правото при БАН. 2017 г., с. 190-197;
 13. „Относно принципа за относителност на облигационното отношение“ – в Сборник „Научни четения“ на тема „.Правни норми и правни принципи“. Университетско издателство „Св. Климент Охридски“. 2017 г. с. 564-576;
 14. „Да искаш (ли) унищожаване на отказа от наследство ?“ – сп. Търговско право, бр. 3, 2015 г. с. 59-75;