burkan

Заплащане на издръжка от държавата

Дължат издръжка на вас или на детето Ви, но длъжникът не я заплаща? Каква е предвидената в закона защита за нуждаещите се от издържка в тези случаи?

Законът предвижда, че държавата изплаща присъдената на ненавършил пълнолетие български гражданин издръжка за сметка на неизправния длъжник в размер, определен в съдебното решение.

Какъв е размерт на заплащаната от държавата издръжка?

Заплащаният от държавата размер е не повече от максималния размер, определян ежегодно със Закона за държавния бюджет на Република България.

В кои случаи държавата заплаща издръжка?

Изплащането от държавата се дължи, когато по изпълнителното дело се установи, че неизправният длъжник

  • няма доходи и
  • не притежава имущество

върху които да се насочи принудителното изпълнение.

От този ред обаче не може да се възползват бившите съпрузи-в качеството им на лица с право на издръжка.

Кога държавата изплаща идръжката?

Издръжката се изплаща считано от първо число на месеца, следващ месеца, през който е установена липсата на доходи и имущество на дължащия издръжка.

Какви са последиците за дължащия издръжка?

Неизправният длъжник обаче е задължен да възстанови платената от държавата издръжка заедно със законната лихва. Държавата се смята за присъединен взискател за частното държавно вземане за платената от общината издръжка по образуваното изпълнително дело заедно със законната лихва. В тези случаи дължимите такси и разноски се събират направо от длъжника.

Нашият екип предлага помощ на пострадали от домашно насилие, които се намират в материално затруднено положение.

Ако желаете да получите консултация относно тази възможност, може да се свържете с нашия екип по следните начини, за да обсъдим вашия случай:

  • На телефон 088 679 5005 в делнични дни между 9.00 и 18.00 ч.
  • Чрез контактната форма от настоящия сайт

Comments are closed.